1. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle begunstigden van het opleidingsprogramma aangeboden door Sibelga (hierna “Begunstigden” genoemd), onder voorbehoud van wat in punt 2 is bepaald.

Door zich aan te melden op de website van de dienst Opleidingen van Sibelga aanvaarden de Begunstigden deze algemene voorwaarden. De Begunstigde dient deze aanvaarding uitdrukkelijk te formuleren nadat hij kennis heeft genomen van onderhavige algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van de Begunstigde zijn niet tegenstelbaar aan Sibelga.

Onderhavige algemene voorwaarden bepalen de contractuele verhouding tussen Sibelga en de Begunstigden, met name wat betreft de voorwaarden die van toepassing zijn op alle inschrijvingen voor een of meerdere opleidingen, verstrekt via de Sibelga-website of rechtstreeks via het secretariaat van de dienst Opleidingen van Sibelga.

2. Overeenkomst en/of specifieke algemene voorwaarden afgesloten met de Begunstigden en wijzigingen van onderhavige algemene voorwaarden

De Begunstigden die met Sibelga een overeenkomst afsluiten (waarin onder meer de datums van inwerkingtreding, de looptijd van de overeenkomst, de voorwaarden voor beëindiging en/of verlenging, de uitvoeringsmodaliteiten, de tariefvoorwaarden, de betalingsvoorwaarden enz. voorkomen) en/of specifieke algemene voorwaarden hebben afgesloten, zijn verplicht deze na te leven. Alleen de bepalingen van deze algemene voorwaarden die niet in strijd zijn met de met Sibelga afgesloten overeenkomst en/of specifieke algemene voorwaarden, blijven van toepassing.

Sibelga behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de inschrijvingsdatum van de Begunstigden.

3. Eigenschappen van de opleidingsmodules

De aangeboden opleidingsmodules zijn de modules vermeld in de catalogus op de website van Sibelga. Elke module is voorzien van een inhoudelijke beschrijving van de opleiding, de looptijd en de geplande sessiedatums voor het lopende jaar. De kalender wordt steeds in het begin van het jaar opgemaakt.

Inschrijvingen voor de modules worden aanvaard naargelang van de beschikbare plaatsen. Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen zijn de plaatsen per module beperkt. Het aantal beschikbare plaatsen kan variëren van cursus tot cursus en wordt bepaald op basis van de leerdoelstellingen. Bij grote interesse kunnen er extra sessies aan de kalender worden toegevoegd. Indien een bepaalde sessie volzet is, kan de Begunstigde op een wachtlijst worden geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt door afzegging wordt met hem dan contact opgenomen.

4. Inschrijvingsmodaliteiten

De Begunstigde die zich wenst in te schrijven moet:

  • Onderhavige algemene voorwaarden hebben aanvaard;
  • Een sessiedatum kiezen;
  • Het online beschikbare inschrijvingsformulier invullen;
  • Zijn inschrijving controleren en vervolgens bevestigen.

Daarna ontvangt de Begunstigde een e-mail ter bevestiging van de inschrijving. Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van deze bevestigings-e-mail, onder voorbehoud van wat in punt 5 wordt bepaald.

De Begunstigde ontvangt minstens 15 kalenderdagen voor de bewuste opleiding een uitnodigings-e-mail met alle nodige praktische informatie.

Uiterste inschrijvingsdatum: 3 werkdagen voor de sessie. Afhankelijk van bepaalde omstandigheden en voor zover mogelijk kunnen laattijdige inschrijvingen worden toegelaten.

5. Annulering van een opleiding uit de catalogus, afwezigheden en te laat komen

Gevallen waarin een deelnemer verhinderd is: In geval van annulering moet de Begunstigde Sibelga minstens 7 kalenderdagen voor aanvang van de opleidingssessie per e-mail verwittigen. Na deze termijn is de opleiding verschuldigd en niet terugbetaalbaar behoudens gerechtvaardigde, uitzonderlijke omstandigheden. Uitzonderlijke omstandigheden zijn onder meer ziekte/ongeval gedekt door een medisch attest of dwingende reden (zoals het overlijden van een naast familielid).

De Begunstigde kan evenwel te allen tijde voor aanvang van de opleidingssessie een verhinderde deelnemer vervangen door een andere deelnemer die aan dezelfde vereisten voldoet. De Begunstigde moet in dat geval contact opnemen met Sibelga, een nieuw inschrijvingsformulier invullen en doormailen.

Annulering door Sibelga: Sibelga behoudt zich het recht voor een opleidingssessie te annuleren of uit te stellen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist indien het minimum aantal deelnemers dat nodig is om de sessie te organiseren niet wordt gehaald. De Begunstigde wordt minstens 15 kalenderdagen voor aanvang van de sessie door Sibelga per e-mail op de hoogte gebracht van de annulering of het uitstel van de opleidingssessie.

Overmacht, staking, lock-out: Indien Sibelga als gevolg van een van deze gebeurtenissen niet in staat is zijn verbintenissen na te komen, behoudt het bedrijf zich het recht voor de prestaties stop te zetten zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Afwezigheden: Bij afwezigheid op de dag van de sessie is deze opleiding verschuldigd en niet terugbetaalbaar behoudens gerechtvaardigde, uitzonderlijke omstandigheden. Uitzonderlijke omstandigheden zijn onder meer ziekte/ongeval gedekt door een medisch attest of dwingende reden (zoals het overlijden van een naast familielid).

Sommige gecertificeerde opleidingen vereisen een minimaal aantal uren aanwezigheid. Wanneer dit minimumaantal niet wordt bereikt, kan de Begunstigde geen aanspraak maken op deze certificering en is hij verplicht zich opnieuw in te schrijven voor een volgende opleidingssessie indien hij de certificering alsnog wil behalen.

Om de kwaliteit en het goede verloop van de opleiding te garanderen, behoudt Sibelga zich het recht voor Begunstigden die te laat komen, te weigeren.

6. Betaling van de door Sibelga opgemaakte facturen

De prijzen van de opleidingen staan vermeld bij hun omschrijving en variëren naargelang van het type en de duur van de opleiding.

Sibelga behoudt zich het recht voor de prijs en de inhoud van de opleidingen aan te passen naargelang van de pedagogische evolutie van de sessies. Het tarief geldig op de datum van inschrijving is van toepassing. Deze prijzen zijn exclusief btw. Ze dienen te worden vermeerderd met het geldende btw-tarief en zijn forfaitair.

Na afloop van de opleiding wordt de factuur opgemaakt en verstuurd naar de Begunstigde. Het factuurbedrag moet globaal genomen worden betaald binnen de 15 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum. Bij niet-betaling binnen deze termijn wordt een herinnering verstuurd. Bij niet-betaling binnen de 15 kalenderdagen na de verzending van de herinnering wordt een ingebrekestelling verstuurd. Bij niet-betaling binnen de 15 kalenderdagen na de verzending van de herinnering of de ingebrekestelling, zullen de verschuldigde bedragen via alle wettelijke middelen ingevorderd worden. De verzending van een herinnering en/of ingebrekestelling leidt tot de facturering van administratiekosten. Het bedrag van de administratiekosten wordt vermeld op de website www.sibelga.be. Bovendien mag het factuurbedrag vanaf de verzending van de herinnering of de ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventioneel aanvaarde, forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50. Tot slot kan elke onbetaalde factuur vanaf de ingebrekestelling rente opbrengen tegen het wettelijke tarief, per maand vertraging (waarbij elke begonnen maand geldt als volledige maand).

7. Rechtzetting van factuur

Begunstigden die menen dat hun factuur moet worden rechtgezet, brengen Sibelga hiervan op de hoogte binnen de 7 dagen na de verzendingsdatum van de factuur. Ze blijven evenwel aansprakelijk voor de betaling van de onbetwistbaar verschuldigde bedragen. Indien de gevorderde bedragen fouten bevatten of onvolledig zijn, wordt de factuur rechtgezet. In geval van een batig saldo voor deze Begunstigden, wordt dit saldo hen terugbetaald.

9. Uitwerking van een opleiding op maat

De Begunstigden kunnen via e-mail, telefoon of post contact opnemen met Sibelga om een opleiding op maat aan te vragen die niet in de catalogus voorkomt.

Er wordt door de Begunstigden een bestek opgemaakt en ondertekend. Sibelga behoudt zich het recht voor de termijn te bepalen voor de uitwerking van de opleidingen op maat.

Sibelga garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie afkomstig van de Begunstigden bij het ontwerpen en verstrekken van de opleidingen op maat.

Prijs van een opleiding op maat: De prijs van een opleiding op maat wordt bepaald op basis van de inhoud en de duur. Er wordt de Begunstigde een prijsofferte toegestuurd. De uitwerking van de opleiding op maat wordt opgestart zodra de Begunstigden het bestek en de prijsofferte schriftelijk hebben goedgekeurd.

Annulering van een opleiding op maat: Bij annulering van een opleiding op maat behoudt Sibelga zich het recht voor het deel van de uitgevoerde opleidingsengineering te factureren. Indien Sibelga de annulering minder dan 10 dagen voor aanvang van de opleiding op maat ontvangt, is het volledige bedrag verschuldigd en wordt het aldus gefactureerd.

Overmacht, staking, lock-out: Indien Sibelga als gevolg van een van deze gebeurtenissen niet in staat is zijn verbintenissen na te komen, behoudt het bedrijf zich het recht voor de prestaties stop te zetten zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

10. Intellectuele eigendom

Alle opleidingen verstrekt door Sibelga maken het voorwerp uit van langdurige en prijzige onderzoeken, werkzaamheden en investeringen. De verkoopprijs verleent de bedoelde Begunstigde toegang tot specifieke gegevens. Alle elementen aanwezig op de Sibelga-website of meegedeeld tijdens de opleidingen (boeken, documentatie, afbeeldingen, oefeningen, computerbestanden, didactisch materiaal enz.) blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van Sibelga. Het is ten strengste verboden dit materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sibelga te gebruiken, te reproduceren en te verspreiden onder derden, ongeacht het kanaal.

Ondanks de bij de aanmaak van het didactisch materiaal aangewende zorgvuldigheid, kan Sibelga niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit fouten in deze documentatie.

11. Persoonlijke levenssfeer

Voor zover er persoonsgegevens worden verwerkt, zijn Sibelga cvba, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel (Kruispuntbank van Ondernemingen nr. 0222-869-673) en zijn dochteronderneming Brussels Network Operations cvba (afgekort BNO), Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel (Kruispuntbank van Ondernemingen nr. 0881.278.355) daarvoor samen verantwoordelijk. Sibelga en BNO verwerken de persoonsgegevens van de Begunstigden voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst. Sibelga en BNO kunnen de persoonsgegevens van de Begunstigden gebruiken om hen algemene informatie door te mailen over de gas- en elektriciteitsmarkt. Deze gegevens mogen in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken Begunstigde, tenzij dit gebruik wordt opgelegd door of krachtens een wettelijke bepaling.

Sibelga en BNO verbinden zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven en, wanneer deze in werking treedt, de algemene Verordening (EU) 2016/679 betreffende de gegevensbescherming.

Sibelga en BNO zijn niet van plan persoonsgegevens over te dragen buiten de Europese Unie.

Elke Begunstigde heeft het recht toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en deze te corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn. Hiervoor stuurt de Begunstigde een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, naar Sibelga cvba, Data Protection Officer, Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel.

12. Aansprakelijkheid

Sibelga is binnen de online inschrijvingsprocedure slechts gehouden aan een middelenverplichting. Sibelga is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet zoals gegevensverlies, virussen, hacking, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

De door Sibelga afgesloten verzekeringspolis dekt de materiële en menselijke schade indien de aansprakelijkheid van Sibelga wordt ingeroepen. Mocht dit niet het geval zijn, wordt deze schade gedekt door de verzekering van de Begunstigden.

Sibelga is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van goederen of geld van de Begunstigden tijdens de opleidingssessies.

13. Secretariaat van het Sibelga-opleidingscentrum

Voor alle inlichtingen of aanvragen voor opleidingen op maat kunnen Begunstigden contact opnemen met het secretariaat van het Sibelga-opleidingscentrum waarvan het postadres, e-mailadres en telefoonnummer vermeld worden op de website of de factuur.

14. Geschillenregeling

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschil dienen de partijen een minnelijke schikking na te streven, zo nodig door een beroep te doen op de bemiddeling zoals bedoeld in artikel 1724 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Als het geschil niet in der minne geregeld kan worden, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.